Prezidentka kongresu
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS
a predsedkyňa PS preventívnej kardiológie SKS


Klinika kardiológie a angiológie LF SZU, NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
tel.: +421 2 59 32 02 82
mobil: +421 903 230 579
e-mail: filipova@nusch.sk
slavomira.filipova@gmail.com
Vedecká sekretárka kongresu
MUDr. Emília Pastrnáková
vedecká sekretárka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS

IV. interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Rastislavova 43, 041 90 Košice
mobil: +421 905 291 269
e-mail: emilia.pastrnakova@unlp.sk
Organizačný sekretariát
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
+421 915 293 610
hypertenzia35@farmi-profi.sk
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
+421 915 293 610
hypertenzia35@farmi-profi.sk

Organizačné zabezpečenie
PharmDr. Katarína Bilá
+421 918 655 120
bila@farmi-profi.sk

Programový a organizačný výbor
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
MUDr. Emília Pastrnáková
Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
MUDr. Katarína Beňová, PhD.
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc.
MUDr. Gabriela Kaliská, PhD.
MUDr. Viera Kosmálová, PhD.
MUDr. Monika Kulinová
MUDr. Peter Letavay, MBA
Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc.
Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc.
MUDr. Vladimír Spišák
MUDr. Dana Škultétyová, PhD.
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD.
MUDr. Anna Vachulová, PhD.